Audyt


DEWIZA Kancelaria ściśle współpracuje z firmą audytorską DEWIZA Audyt Sp. z o.o. która oferuje między innymi następujące usługi:


audyt sprawozdań finansowych – badania i przeglądy (w tym śródroczne) sprawozdań finansowych wg Ustawy o rachunkowości (UoR) i Krajowych standardów rachunkowości (KSR), lub wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR, MSSF). Czynności rewizji wykonujemy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, w opraciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte w najlepszych firmach audytorskich w kraju,

usługi potwierdzające i atestacyjne – badanie sprawozdań założycieli S.A., badanie sprawozdań finansowych S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki, badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, opiniowanie ceny udziałów w spółce z o.o., wycena akcji w spółce akcyjnej. Badanie planów: - połączenia spółek, - podziału spółki, - przekształcenia spółki,

doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków – szeroko rozmiane usługi doradztwa w podejmowaniu decyzji właścicielskich, wspracie w efektywnym, skutecznym i zgodnym z prawem zarządzaniu firmą. Oferujemy usługi dostosowania sprawozdawczości do potrzeb i wymogów zewnętrznych - np. wsparcie we wdrażaniu przepisów UoR lub MSSF przy przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów, oraz wewnętrznych - np. przy sprawozdawczości zarządczej i/lub grupowej, również z elementami controlling'u,

zarządzanie ryzykiem, w tym audyt śledczy i zapobieganie nadużyciom – czynności ex-post zmierzające do pełnego zrozumienia odnotowanych nadużyć w firmie (słabości systemu, skala i skutki zdarzeń) oraz prace ex-ante - mające na celu zapobieżenie przyszłym, potencjalnym nadużyciom lub korupcji w firmach - wykonywane poprzez zidentyfikowanie i wskazanie obszarów istotnego ryzyka operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego. Opracowanie propozycji wdrożenia działań prewencyjnych, niezbędnych narzędzi oraz kontroli wewnętrznych.

Gwarantujemy:

1/ profesjonalne i zgodne z zasadami etyki zawodowej indywidulane podejście do każdego zlecenia,

2/ gwarancję zaangażowania w ww. pracach doświadczonych praktyków oraz ekspertów różnych dziedzin (dyplomowany księgowy, doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie ZUS/prawo pracy, rzeczoznawca majątkowy, inni specjaliści),

3/ dzięki połączeniu specjalistycznej zespołu DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego KPF, doświadczeniu w biznesie oraz audycie zewętrznym oferujemy klientom najwyższą jakość usług audytorskich, porównywalną z ofertą prestiżowych firmy na rynku krajowym,

4/ konkurencyjne ceny, adekwatne do czasochłonności i kompleksowości zagadnień.

5/ Terminowość realizacji zleconych prac.

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to kluczowa usługa świadczoną przez naszą spółkę partnerską - DEWIZA Audyt Sp. z o.o., z siedzibą pod tym samym adresem tj. ul. Józefa Lompy 1/1, Gliwice.

Zasady przeprowadzania audytu są określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Celem badania jest przygotowanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania, które obejmuje opinię biegłego rewidenta stwierdzającą się czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Treść sprawozdania z badania jest udostępniana publiczne w Krajowym Rejestrze Sądowym (e-KRS).

Badanie sprawozdania finansowego jest dzielone na 2 etapy - badanie wstępne oraz badanie końcowe (właściwe). Celem badania wstępnego jest szeroko-rozumiane poznanie badanej jednostki, przeprowadzenia konsultacji z kierownictwem oraz osobami prowadzącymi nadzór, zrozumienie zakresu oraz jakość raportowania finansowego, ocena ryzyka działalności gospodarczej oraz omówienie potencjalnych problemów ewidencyjnych, księgowych oraz podatkowych. Celem badania końcowego jest weryfikacja danych liczbowych oraz całościowe sprawdzenie jakości i zakresu raportowania finansowego jednostki. Badanie wstępne oraz końcowe przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przy podpisaniu umowy. Podczas każdego badania przedstawiamy kierownictwu zidentyfikowane przez nas nieprawidłowości oraz rekomendacje zmian.

Współpraca z audytorami / konsultacje z biegłym rewidentem jest kontynuowana od badania wstępnego aż do momentu zakończenia całego zlecenia, co oznacza możliwość konsultacji istotnych spraw finansowo-księgowych oraz korzystania ze wsparcia biegłego rewidenta.

Zespół audytowy to biegli rewidenci, aplikanci oraz asystenci biegłego rewidenta zatrudnieni w DEWIZA Audyt Sp. z o.o. oraz profesjonaliści współpracujący projektowo, działający pod kierownictwem biegłych rewidentów - Bartosza Doros oraz Anny Pawlak, założycieli firmy DEWIZA Audyt Sp. z o.o.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny wywodzi się z kontroli wewnętrznej funkcjonującej w przedsiębiorstwach. Zadaniem kontrolera jest analizowanie wydarzeń lub transakcji, które miały miejsce. Tymczasem rolą audytu wewnętrznego jest doradzanie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania nieprawidłowościom. Przyczyny zmian roli Audytu Wewnętrznego są następujące:
- organizacje działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym;
- ich działalności towarzyszą coraz liczniejsze ryzyka;
- w coraz większym stopniu kierownictwo jest rozliczane z polityki efektywnego zarządzania ryzykiem gospodarczym;
- udziałowcy, inwestorzy, regulatorzy często nie akceptują pogorszenia wyników firmy, wynikającego ze zdarzeń, które powinny być kontrolowane przez kierownictwo.

Dlatego właśnie przedsiębiorstwa sięgają po audyt wewnętrzny. W ten sposób mogą sprawdzić, czy procedury zarządzania ryzykiem i ogólne systemy kontroli wewnętrznej są adekwatne do ryzyka towarzyszącego działalności organizacji. Sprawnie działająca komórka audytu wewnętrznego w przedsiebiorstwie oznacza wymierne korzyści:
- wdrożenie racjonalnych, efektywnych procedur wewnętrznych oraz usprawnianie procesów gospodarczych zmiany nieefektywnych rozwiązań;
- uniknięcie/ograniczenie potencjalnych strat, mogących powstać w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk, jeśli nie ma odpowiednich procedur kontrolnych kontrolnych;
- pomoc kierownictwu w sprawowaniu efektywnej kontroli nad przedsiębiorstwem.

DEWIZA Kancelaria Prawa Finansowego Audyt Sp. z o.o. i współpracujacy specjaliści z realizują projekty z zakresu audytu wewnętrznego dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Nasza pomoc obejmuję między innymi:
- ocenę ryzyk, efektywności procesów zarządzania ryzykiem, wybieramy rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem, audytujemy procesy gospodarcze oraz przekazujemy wiedzę
- zapewnienie jakości – porównujemy działalność komórek audytu wewnętrznego z istniejącymi standardami, wyznaczonymi celami i najlepszymi praktykami;
- outsourcing – prowadzimy prace z zakresu audytu wewnętrznego;
- teaming – prowadzimy prace z zakresu audytu wewnętrznego razem z zespołem Klienta;
- realizacja wybranych projektów – prowadzimy ściśle określone projekty z zakresu audytu wewnętrznego, np. analizujemy wybrane inwestycje pod kątem zgodności z procedurami przetargowymi, analizujemy procedury zakupowe;
- doradztwo w zakresie ryzyk i procesów – przeglądamy procedury kontroli wewnętrznej, prowadzimy projekty dotyczące wybranych procesów;
- partnerstwo strategiczne – wspólnie z kierownictwem Klienta wypracowujemy innowacyjne rozwiązania zarządzania ryzykiem i określamy strategię dla audytu wewnętrznego.

Audyt podatkowy

Wykonujemy audyty podatkowe (VAT, CIT, podatek akcyzowy, podatki lokalne, pozostałe podatki) w spółkach prawa handlowego oraz przeglądy dokumentacji podatkowej w firmach osób fizycznych, w ściśle uzgodnionym ze zleceniodawcą czasie i zakresie, w celu zidentyfikowania i/lub wypowiedzenia się na temat konkretnych ryzyk i możliwości ich ograniczenia lub pełnego zapobieżenia.

Prace wykonujemy:
- w celu przygotowania spółek do potencjalnych kontroli podatkowych,
- przed badaniem sprawozdania finansowego,
- przed i w trakcie starania się przedsiębiorców o finansownie działalnosci (ze strony banków, partnerów biznesowych, z funduszy różnego rodzaju),
- w celu dokonania niezależnej oceny istniejącego ryzyka podatkowego w spółce lub firmie os.fizycznej oraz jego przedstawienia przedsiębiorcom w sposób bezstronny, niezależny, w oparciu o fachową wiedzę i praktyczne doświadczenie specjalistów (doradca podatkowy, prawnik oraz biegły rewident), z możliwością wysunięcia propozycji dalszych, zalecanych przez nas działań,
- na indywidualne zlecenia przedsiębiorców.